Befolkningsrapport med ungdomsfokus

Den 18 november deltog Sophia Tuwesdotter, Stockholms FN-förenings Studentsektion, i ett panelsamtal i samband med releasen av UNFPA:s årliga befolkningsrapport. Nedan kan du läsa om Sophias tankar om rapporten.

Den senaste befolkningsrapporten från FN:s befolkningsfond UNFPA lyfter de utmaningar och möjligheter som vi kan vänta oss av världens ungdomar i den globala utvecklingen. En otroligt viktig fråga att belysa, då världens ungdomar numera utgör en grupp som är större än den någonsin har varit i mänsklighetens historia. Det finns idag 1,8 miljarder ungdomar runtom i världen, varav 600 miljoner är unga flickor med specifika behov och utmaningar. Vi får inte heller glömma att 9/10 ungdomar lever i mindre utvecklade länder, vilket gör att ungdomsfrågan behöver nyanseras och inkludera såväl dessa ungdomar som den tiondel som har helt andra förutsättningar, men som likväl kan ha stora utmaningar framför sig.

Sophia T.2

Glädjande nog fokuserar rapporten även på de möjligheter som finns i att investera i ungas intressen. Jag blir hoppfull av att UNFPA talar om en satsning i ungdomars intressen som en potentiell nyckel till ökad ekonomisk utveckling, vilket i sin tur skulle kunna bidra till en hållbar utveckling. Även om man kan problematisera huruvida ungdomars rättigheter borde behöva rättfärdigas genom att de kan bidra till ekonomisk utveckling, så finns det samtidigt en klar förbättring i att rikta diskussionen ifrån problemen som en stor grupp ungdomar utgör till den potential som finns däri. Därmed bör man samtidigt sluta se på ungdomsfrågor som enbart relevanta för ungdomar. Dessa frågor rör samhället i stort och spelar lika stor roll för oss idag som de gör för samhället i  framtiden.

Trots att vi är medvetna om detta så fortsätter ungas intressen att förbises och de som blir mest drabbade är ofta världens flickor. Var tredje flicka som lever i ett utvecklingsland gifts bort före 18 års ålder och 39 000 flickor gifts bort varje dag. Under panelsamtalet lade samtliga deltagare stor fokus på flickors rättigheter och i synnerhet på deras sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR). För att tackla denna problematik enades vi om att fokus måste läggas på utbildning, i synnerhet inom SRHR-frågor. I denna kamp spelar Svenska FN-förbundet en viktig roll, inte minst genom dess Flicka-kampanj. Projektet utförs i samarbete med UNFPA och fokus ligger på att främja flickors rättigheter, i synnerhet gällande förhindrandet av barnäktenskap och könsstympning.

Sophia T.

1,8 miljarder unga individer lever idag runtom i världen och att ha universella mål för denna enormt stora grupp är varken hållbart eller realistiskt. Inom denna grupp finns skillnader i ekonomiska förutsättningar, kön, kulturella och religiösa tillhörigheter m.m. Så var ska man börja? Vi i panelen var eniga om att det är ytterst viktigt att inte underminera civilsamhällets roll i denna fråga. Genom mitt engagemang i Stockholms FN-förening har jag fått se det enorma  engagemang som finns bland ungdomar och deras vilja att bidra med den tid och de resurser de besitter. Vi får inte vara rädda för att följa vår magkänsla och engagera oss i det vi tycker är rätt, vi får inte tycka att det vi gör är för smått. Vi måste istället fortsätta agera lokalt men tänka globalt, då kommer vi nå vårt mål. Vi har otroliga resurser att ta vara på bland alla de ambitiösa och inspirerande ungdomar som finns ibland oss och vi får aldrig sluta diskutera och kämpa för deras rättigheter.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera