Freedom from violence

I sitt senaste blogginlägg delar Sayuri med sig av en intervju hon gjort med Holly McGurk som arbetar på FN-förbundet i Sydafrika.

Gott nytt år! För FN är just detta år extra viktigt. 2015 är året då tidsfristen för millenniemålen går ut och då den nya utvecklingsagendan, hållbarhetsmålen, ska antas. Med avsikten att påverka framtagningen av dessa nya mål har UNASA jobbat med projektet Freedom from Violence (Frihet från Våld), vars mål har varit att upplysa det civila samhället, media och regeringen om vikten av fred för utveckling.

Nedan kan ni läsa en intervju med min kollega Holly McGurk, UNASAs koordinator för Frihet från Våld, som berättar om projektet.

Holly, berätta om projektet! Hur allt började och varför just frihet från våld är så viktigt?  

Millenniemålen upphör 2015 och de senaste åren har det internationella samfundet fört intensiva diskussioner om vad som ska ersätta dem. Många röster, såsom individer runt om i världen, det civila samhällets organisationer samt medlemsstater har vädjat för att fred och frihet från våld ska ingå i utvecklingsagendan post-2015. Anledningen till detta är att de länder som drabbats av våld och konflikter har släpat efter avsevärt i sitt arbete att nå upp till millenniemålen. Alltmer har sambandet mellan fred och utveckling erkänts av internationella utvecklingsinsatser och numera är det allmänt erkänt att den ena inte kan uppnås utan den andra.

Med anledning av detta inledde FN-förbundens världsfederation WFUNA (World Federation of United Nations Associations) projektet Frihet från Våld, som eftersträvar att främja medvetenhet kring den viktiga kopplingen mellan fred och utveckling och förespråkar att fred och frihet från våld ska inkluderas i den kommande utvecklingsagendan. Sex FN-förbund genomför detta projekt i sina respektive länder: Sydafrika, Uganda, Rwanda, Indien, Venezuela och Armenien. Ledningen i dessa länder har olika syn på frågan. Exempelvis så är regeringen i Rwanda, ett land som själv har upplevt förödelsen av våldsamma konflikter, positiv till införandet av ett fredsmål medan Venezuela är starkt emot. Länder som Sydafrika och Indien spelar en stor roll i frågan på grund av deras inflytelserika ställning bland utvecklingsländerna.

Holly McGurkHolly McGurk, koordinatorr för projektet Freedom from Violence vid UNASA

Hur har UNASA jobbat med detta projekt?

UNASA har arbetat med fyra viktiga målgrupper: den akademiska världen, det civila samhället, media och politiker.

UNASA samarbetar med 16 icke-statliga organisationer i denna fråga. I samarbetet ingår genomförandet av gemensamma evenemang samt att aktivt arbeta med opinionsbildning. Ett bra exempel på detta var The Western Cape Network for Community Peace and Development Forum, som upplyste medlemmar från cirka 20 frivilligorganisationer kring utvecklingsagendan post-2015 samt engagerade deltagarna i ett samtal kring hur våld påverkar utvecklingen i samhället. Sammanlagt har 102 frivilligorganisationer fått information om behovet av att inkludera fred i den nya utvecklingsagendan.

UNASA har ett omfattande nätverk av kårföreningar. Under 2014 har föreningsmedlemmarna ordnat ett antal aktiviteter för att engagera den akademiska världen och informera eleverna om post-2015 processen. Dessa innefattade rundabordssamtal, medvetenhetsdagar och omröstningar i forumet My World.

Hur ser framtiden ut för projektet och Frihet från Våld-målen?

Fred har inkluderats i två viktiga dokument som bidrar till att rama in diskussionerna kring hållbarhetsmålen i år: FN:s öppna arbetsgrupp för hållbara utvecklingsmåls slutrapport samt FN:s Generalsekreterares sammanfattande rapport om förhandlingarna kring post-2015. Det är oerhört stort att det civila samhället har kunnat påverka processen i denna omfattning. Dock kommer fortsatta insatser att behövas för att säkerställa att målen behålls genom den mellanstatliga förhandlingsprocess som kommer ske senare i år. UNASA kommer därför att fortsätta engagera den sydafrikanska regeringen i denna fråga samt bidra direkt till FN-processer.

När de slutliga målen beslutas, vid det särskilda toppmöte om hållbar utveckling som hålls i september, hoppas vi att se ett starkt, fristående mål för fredliga samhällen med människan i centrum som är visionärt och mätbart. När målen fastställs kommer UNASA vända sig till att skapa medvetenhet kring målen och att stödja deras genomförande.

Hur har upplevelsen varit för dig?

Det har varit oerhört givande att vara en del av detta projekt eftersom den slutliga agendan kommer att utforma ramen för de kommande 15 åren av utveckling. Processen har varit betydligt mer inkluderande än framtagningen av millenniemålen och det är spännande att kunna bidra till detta och bidra till att förstärka det civila samhällets röst. Utvecklingsagendan post-2015 ger oss en unik möjlighet att påverka hur utveckling tas emot och hur den hanteras och det är viktigt att gräsrotsröster, särskilt från Afrika, hörs i denna dialog.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera