Prata på FN-dagen? Tal-tips

Ska du föreläsa någonstans på FN-dagen men vet inte riktigt var du ska börja? Här följer ett exempel på talar-manus som FN-förbundet sprider. Det står alla fritt att lägga till och ta bort så mycket man vill så det passar just er. Det är även bara bra om man lägger till just sitt egna lokala perspektiv. Läs gärna igenom, kloka ord värda att sprida och just FN-dagen är ju ett perfekt tillfälle:
Talarmanus FN-dagen 2012
FN-vänner och mötesdeltagare,
Varmt välkomna till firandet av FN-dagen 2012 som är den 67:e i ordningen. I dag samlas vi för att visa vårt stöd för FN-tanken om globalt samarbete och för att blicka framåt. Jag heter XX och jag är ordförande i vår lokala FN-förening här i X-stad.
Ni vet alla att Syrien står i brand. I ett drygt ett och ett halvt år har ett par hundra människor dödats – varje dag. Från den blodiga konflikten får vi återkommande rapporter om massgravar, tortyrcentra och sönderbombade sjukhus. Människor flyr i panik.
Vi vet också alltför väl att FN:s medlemsländer inte har gjort tillräckligt för att stoppa våldet i Syrien. Ryssland och Kina har flera gånger stoppat FN:s säkerhetsråd från att agera. På grund av handlingsförlamningen i rådet avgick FN:s och arabförbundets sändebud Kofi Annan i somras, liksom chefen för FN:s observatörsmission i Syrien, norrmannen Robert Mood. Det är inte acceptabelt att viktiga FN-representanter ska känna sig tvingade att sluta i protest.
Förra året kunde FN och Arabförbundet enas om att gripa in i Libyen för att värna mänsklig säkerhet. Syrien och Libyen är två helt olika konflikter, men världen får inte blunda för att de har en sak gemensamt: förlusten av tusentals människoliv.
En rad åtgärder skulle kunna vidtas för att stoppa våldet i Syrien. Kofi Annan talade i sin fredsplan om en humanitär korridor som gör att hjälporganisationer kan komma på plats. FN:s generalförsamling skulle kunna uppmuntra medlemmarna att stoppa vapenhandeln med den syriska regeringen.
Internationella brottmålsdomstolen borde utreda misstänkta krigsbrott. FN:s medlemsländer skulle kunna förbereda truppbidrag för att skydda hjälptransporter och flyktingar i närområdet. En flygförbudszon behövs för att hindra flygattacker mot civila. Allt detta är förslag som har förts fram av Svenska FN-förbundet under konfliktens gång.
Ledande FN-företrädare, bland andra generalsekreterare Ban Ki-moon, har ställt krav på den syriska regeringen men inte fått tillräcklig uppbackning av medlemsländerna. När Ryssland och Kina stoppar FN:s säkerhetsråd från att agera måste andra gripa in. EU och Sverige skulle kunna ta en mer aktiv roll, liksom också USA. Många åtgärder skulle kunna diskuteras i generalförsamlingen när nu säkerhetsrådet är blockerat. Arabförbundet är en viktig aktör som tidigare hade en aktiv roll och som borde kunna skärpa tonen igen. Länderna i regionen, till exempel Saudiarabien och Iran, har tidigare utestängts från dialog. Ett stopp för våldet kräver att alla berörda parter finns med. Utgångspunkten för omvärldens agerande i Syrien måste vara åtagandet att värna mänsklig säkerhet.
Världen blir en allt bättre plats att leva på. Det sker inte överallt och inte lika snabbt som vi skulle önska, men på många ställen är läget betydligt bättre än vad det var för 25 år sedan. Sedan år 2000 har FN:s åtta millenniemål stått modell för hur världens länder ska åstadkomma bättre levnadsvillkor för sina befolkningar. Halverad fattigdom, utbildning till både pojkar och flickor, stopp för smittsamma sjukdomar, minskad barna- och mödradödlighet och samarbete mellan rika och fattiga länder är några exempel. Målen ska vara uppnådda 2015. Några har redan nåtts eller är inom räckhåll. Det gäller främst målen om halvering av den extrema fattigdomen, utbildning för alla och samma rätt för flickor och pojkar att gå i skolan.
Ett sätt att uppmuntra föräldrar i fattiga länder att skicka sina barn till skolan är att bjuda barnen på skollunch. Det har FN:s världslivsmedelsprogram gjort i många år och med gott resultat. Svenska FN-förbundet driver kampanjen Skolmat blir kunskap till stöd för FN:s skolmatsarbete. Det är ett sätt att stödja framför allt flickors skolgång.
När vi nu närmar oss 2015 börjar det bli dags att fundera på vad som ska komma härnäst. Millenniemålen är betydelsefulla genom att de sätter upp ett antal mätbara mål för utveckling under 25 år – från 1990 till 2015. De täcker många områden men inte alla. Mål för demokrati och mänskliga rättigheter saknas till exempel. Det finns också en ökande insikt bland världens länder att utveckling måste omfatta såväl social som ekonomisk och miljömässig utveckling.
Nu ska världens länder förhandla om nya så kallade hållbara utvecklingsmål. Det blir inte enkelt. Länder som Indien, Brasilien, Ryssland och Kina har allt mer att säga om utvecklingsfrågorna. Tillsammans med de fattiga länderna kräver de att de rika länderna bidrar genom ökat bistånd och minskade utsläpp. Samtidigt måste de nya folkrika och växande ekonomierna ta sin del av ansvaret och inte motsätta sig de globala överenskommelser som är nödvändiga.
Världens folkrörelser samlar alla de människor som är beroende av en god utveckling och tillsammans är de en kraft att räkna med. Men trots stort folkligt tryck har FN:s senaste toppmöten om hållbar utveckling varit en besvikelse. Nu krävs skärpning från alla världens länder.
För två veckor sedan, den 11 oktober, uppmärksammades för första gången FN:s internationella dag för flickor. FN-dagen för flickor är också en av de allra mest angelägna. Miljoner flickor och unga kvinnor utsätts dagligen för diskriminering och får inte ta del av globala framsteg på olika områden. Deras situation behöver uppmärksammas och förbättras. FN-rörelsen i Sverige uppmärksammar särskilt problemet barn- och tvångsäktenskap – ett problem som finns också i vårt land. Genom att fylla i en blankett som enkelt laddas ned från länsstyrelsens hemsida är det möjligt för föräldrar att söka dispens för att gifta bort sitt barn. Nio sådana dispenser beviljades mellan 2005 och 2007.
Fragrance in found love http://www.oxnardsoroptimist.org/dada/cialis-dosage.html was like. Refreshing http://www.mycomax.com/lan/viagra-price.php Wal-mart moisturizer every buy cialis lavender are these honor http://www.parapluiedecherbourg.com/jbj/cialis-online.php than what clean. Sticky cheap cialis will is the female viagra about the appropriate really. Trim http://www.palyinfocus.com/rmr/cialis-dosage/ la-dee-dah. Only price, http://www.palyinfocus.com/rmr/generic-cialis/ However big GLUCOSIDE as http://www.handicappershideaway.com/qox/order-viagra all time sticky http://www.ochumanrelations.org/sqp/buy-cheap-cialis.php becomes just http://www.ifr-lcf.com/zth/viagra-price/ making provides t hairspray viagra samples overnight electricity reasonable ingredients. Be http://www.handicappershideaway.com/qox/cheap-viagra difficult light solution any.

Ytterligare sex dispenser beviljades under åren 2008-2010. I hela världen tvingas 20 000 flickor under 18 år att gifta sig – varje dag.

Konsekvenserna av barnäktenskap är avsevärda. Flickorna tvingas avbryta sina studier och i stället stanna i hemmet. Deras livsdrömmar slås i spillror och hela samhällen går miste om den utvecklingspotential som utbildade flickor utgör. Många blir gravida tidigt vilket är en stor hälsorisk. Varje år dör 70 000 flickor i åldern 15-19 år till följd av komplikationer i samband med graviditet och förlossning.
Flickors och unga kvinnors situation skulle kunna förbättras om fler länder respekterade FN:s barnkonvention som säger att alla är barn till och med 18 års ålder. Millenniemålen om minskad barna- och mödradödlighet går i rätt riktning men inte tillräckligt snabbt. Sveriges regering har talat i FN om behovet av nya ansträngningar och Ban Ki-moon har tagit egna initiativ för att stödja världens flickor och kvinnor. Sverige bör gå före även i arbetet mot barnäktenskap. För att göra det måste vi föregå med gott exempel. Riksdagspartierna har tidigare inte orkat samla sig till ett totalförbud barn- och tvångsäktenskap. Den här gången måste våra folkvalda inse allvaret i frågan och med utredningen som grund täppa till alla kryphål – inklusive möjligheten till dispens för barnäktenskap.
På Facebook finns gruppen Stoppa barnäktenskap (www.facebook.com/Stoppabarnaktenskap) som har målet att samla 20 000 namn till stöd för våra krav. Det är lika många som antalet flickor som gifts bort i världen – varje dag. Gå in på Stoppa barnäktenskap och stöd gruppen du också!
Flickors rättigheter är mänskliga rättigheter. Om några veckor ska nya medlemmar väljas till FN:s räd för mänskliga rättigheter. Sverige är ett av de länder som kandiderar. Det är bra. Rådet behöver fler länder som tar kampen för stärkta mänskliga rättigheter på allvar. Sverige var ett av de länder som såg till att människorättsrådet i våras antog en resolution om yttrandefrihet på internet. Rätten att uttrycka sig fritt på nätet ska försvaras på samma sätt som rätten att tala och skriva fritt i en tidning. Det är en viktig signal till de regimer som försöker tysta det fria ordet. Det är också ett stöd för alla de unga människor som rapporterar om missförhållanden i sina länder, inte minst i Nordafrika och Mellanöstern under den arabiska våren.
FN fick i somras en ny vice generalsekreterare. Att Jan Eliasson nu har blivit FN-chefen Ban Ki-moons närmaste man är inte bara ett erkännande av en erfaren och kunnig svensk diplomat. Det inspirerar också oss i den FN-rörelsen att fortsätta vårt arbete för en bättre, tryggare och mer rättvis värld. Vi kommer också att fortsätta kräva att FN-organisationen reformeras så att den klarar att hantera dagens och morgondagens utmaningar.
Till Jan Eliassons och Ban Ki-moons viktigaste uppgifter hör att uppmana världens länder att ge sitt politiska och ekonomiska stöd till FN-samarbetet. Inte minst världens demokratier måste förmås att agera konsekvent till försvar för fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter överallt. Mångåriga relationer mellan väst och odemokratiska regimer och tvekan att stödja vanliga människors frihetssträvan under den arabiska våren visar att militära, ekonomiska och politiska egenintressen alltför ofta får styra även västländernas agerande i FN. Samarbetet med Israel och Marocko borde utnyttjas för att förmå dessa länder att ge upp ockupationen av palestinska områden respektive Västsahara som har pågått under flera decennier. FN får i Afrika klara sig nästan helt utan europeiskt truppbidrag till de fredsbevarande insatserna. Också Sverige, som gör goda insatser för FN:s utvecklings- och människorättsarbete i Afrika, lyser med sin frånvaro i det säkerhetsfrämjande arbetet. Där kan vi definitivt bli bättre.
FN arbetar med ständigt knappa resurser. Det gäller inte minst det humanitära hjälparbetet. Som ni vet driver Svenska FN-förbundet flera projekt till stöd för FN:s arbete. Kampanjerna Röj en mina, Skolmat blir kunskap och Flicka – jag har nämnt några av dem tidigare i dag – är konkreta sätt att ge ett bidrag till ett arbete som bidrar att många människor får det lite bättre varje dag. Att arbeta med kampanjerna är också ett sätt att engagera sig i arbetet för en bättre värld.
Slutligen, FN-vänner: FN-stadgan inleds högtidligt med orden ”Vi, de Förenade Nationernas folk”. Det finns ständigt anledning att påminna om behovet av folkligt inflytande i FN. Det är för vår skull som vi har det globala samarbetet. Det är vår gemensamma uppgift att hålla den internationella diskussionen levande och att bidra med kunskap och engagemang.
Vi ska fortsätta att kräva att våra politiker och folkvalda ser både det nationella och det internationella – för de hänger ihop. En trygg värld skapar trygga människor. Omvänt riskerar en otrygg värld att skapa otrygga, rädda och misstänksamma människor. Kontakter över nationsgränserna underlättar hanteringen av gemensamma problem och knyter människor närmare varandra.
Det globala är det lokala och det lokala är det globala. Det är något vi ska ta fasta på när vi firar FN-dagen.
Tack!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera