Att kämpa för jämställdhet är att kämpa för en fredligare värld

På Internationella kvinnodagen uppmärksammas det viktiga arbete som görs för att göra världen mer jämställd, men också de orättvisor och den ojämställdhet som fortfarande finns kvar. Kvinnor och flickor diskrimineras och marginaliseras i samhällen runt om i världen, och deras rättigheter kränks dagligen. Denna utsatthet är särskilt påtaglig i konfliktsituationer. Samtidigt är kvinnors deltagande i fredsprocesser grundläggande för en hållbar fred.

Dagens konflikter leder inte bara till ökat våld mellan de krigande parterna, utan också mot civilbefolkningen. För kvinnor och flickor är sexuellt våld ett fruktansvärt hot. Sexuellt våld förekommer också under fredstid, men ökar ofta drastiskt i konfliktsituationer och är en stor fara för kvinnor och flickors liv, hälsa, rättigheter, och integritet.

Våldtäkter och sexuella övergrepp används som en systematisk strategi i krigföringen i dagens konflikter. Det används för att förödmjuka och dominera samhällen och etniska grupper. Det används också för att belöna krigare. Flickor kan ofta tvingas in i äktenskap med krigare som utmärkt sig på slagfältet, eller tvingas i prostitution och utsättas för trafficking.

”Våldtäkter och sexuella övergrepp används som en systematisk strategi i krigföringen i dagens konflikter. Det används för att förödmjuka och dominera samhällen och etniska grupper”

Peacekeeping

Mopti, Mali, där flera interna flyktingar vistas. Foto: UN Photo/ Marco Dormino

Risken för graviditet ökar också i samband med en konflikt, då preventivmedel blir ännu svårare att få tag på och då det sällan tas hänsyn till huruvida flickor och kvinnor vill bära mannens barn då de tvingats in i ett äktenskap eller prostitution. Graviditeten utgör ytterligare en risk, då tillgång till den vård som behövs sällan finns tillgänglig i konflikter. Majoriteten av de som dör i barnsäng eller graviditet men vars död hade kunnat förhindras bor i konfliktdrabbade områden.

Men sexuellt våld är inte den enda risken som flickor står inför i en konfliktsituation. Krig gör att många tvingas sluta skolan och inte får någon utbildning. Flickors utbildning är redan nedprioriterad i fredstid på många håll i världen, då familjer ofta bara har råd eller möjlighet att skicka ett barn i skola och då skickar söner snarare än döttrar. I konflikt blir detta ännu mer påtagligt, och flickor går i än högre grad miste om nödvändig utbildning. Även tillgången på mat och sjukvård försämras, och även här tillgodoses pojkars behov före flickors.

Svenska FN-förbundets bild

Flicka i Etiopien går i skolan. Läs mer om projeken ”Skolmat” och ”Flicka” på www.fn.se. Foto: Svenska FN-förbundet

Att kvinnors och flickors rättigheter till utbildning, mat, sjukvård, och till sin egen kropp och liv systematiskt kränks på detta vis är fruktansvärt.

Kvinnor och flickor är inte bara offer i konflikt. De är även viktiga aktörer för fred, och deras deltagande är grundläggare för att skapa en hållbar och positiv fred. Detta uppmärksammas av FN i resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet och resolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Genom att inkludera kvinnor och flickor i fredsprocesser och politiskt beslutsfattande stärks freden i ett land. När kvinnor och flickor deltar på lika villkor blir samhället starkare, och risken för konflikt minskar.

08 March 2011: March in El Fasher city, North Darfur, to celebrate 8th March, International Women's Day. Picture: UNAMID - Olivier Chassot

08 Mars 2011: Marsch i staden El Fasher, norra Darfur, för att fira internationella kvinnordagen. Foto: UNAMID – Olivier Chassot

”Genom att inkludera kvinnor och flickor i fredsprocesser och politiskt beslutsfattande stärks freden i ett land. När kvinnor och flickor deltar på lika villkor blir samhället starkare, och risken för konflikt minskar.”

Att kämpa mot ojämställdhet och för kvinnor och flickors rättigheter är därför att kämpa för en fredligare värld. Det tycker jag är viktigt att komma ihåg, både idag och alla andra dagar.

/Viktor Sundman,
Vik. handläggare för fred och säkerhet
Svenska FN-förbundet

Blue is the new Black – del 1

Ni ska nu få möta två av FN-förbundets ungdomsmedlemmar som har varit i Genève på en kurs i mänskliga rättigheter. Vi skickar årligen två representanter och i år fick Alvina från Stockholms FN-förening och Isatou från Sydvästra Skånes FN-förening chansen att få lära sig mer om hur FN arbetar med mänskliga rättigheter. 

Årligen anordnar WFUNA, the World Federation of United Nations Associations en kurs i mänskliga rättigheter för ungdomar upp till 28 år. Kursen går under namnet So You Wanna Be the Next High Commissioner? och hålls i Genève, Schweiz. Årets deltagare kom från 15 olika länder, med en bredd från oss- Alvina Nellmer och Isatou Bah från Sverige till representanter från Armenien, Indien och Sydsudan.

Rådkammaren

Rådkammaren

WFUNA och Genève välkomnade oss med en nästan 40-gradig värme och ett späckat schema. Första dagen introducerades vi för det charmiga Villa La Pelouse beläget på marken av Palais Des Nations och följde gjorde en obligatorisk rundtur i de imponerande salarna som vittnar om hur viktigt UNOG, the UN Office of Geneva är som mötesplats för arbetet med fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling. Exempelvis hålls över 10000 möten här varje år. Utsmyckningarna speglar det gemensamma intresse som världens alla stater har i en organisation som FN som strävar efter fred och säkerhet med fredfulla medel och värdighet för alla. Rådkammaren i palatset är exempelvis dekorerad med ett flertal målningar av José María Sert, en katalansk konstnär och i urvalet finns det en takmålning av fem jättar som sträcker sina händer mot varandra och de representerar solidariteten mellan de fem kontinenterna. Kuriosa är att de gröna marmorstenarna i Salle des Pas Perdus är ett bidrag ifrån Sverige.

Från den karismatiske tjänstemannen med stationering på DPKO, Department for Peace- Keeping Operations, fick vi lära oss om de dagliga utmaningar som möter den som jobbar i fält genom att själva få simulera hur det är att få samtal mitt i natten som ansvarig för en fredsförhandling och fatta oerhört tuffa beslut under stor tidspress. All eloge till dessa människor!

Isatou Bah Sydvästra Skånes FN-förening

Isatou Bah
Sydvästra Skånes FN-förening

Utrikesminister Margot Wallström har nyligen tillkännagivit att en oberoende nationell MR- institution kommer att inrättas i Sverige. Detta är något som länge drivits av organisationer inom civilsamhället och som även var en av de rekommendationer som presenterades från Human Rights Council, HRC. Genom Universal Periodic Reviews, hädanefter UPR, sessioner som äger rum tre gånger om året granskar medlemsländerna varandra och kommer med rekommendationer som senare följs upp. Detta är en effektiv mekanism för implementering och bevarande av mänskliga rättigheter, genom naming and shaming och trycket från civilsamhället som direkt får möjlighet att påverka staterna. Sverige granskades vid en av sessionerna tidigare i år och inrättandet av en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter skulle därför kunna ses som ett direkt resultat av HRC och UPR. Ett annat exempel på hur kraftfullt UPR som mekanism är för mänskliga rättigheter inom FN-systemet hör att Sydafrika oväntat men genom yttre påverkan blev den främsta förespråkaren och möjliggjorde genomdrivandet av den första resolutionen om HBTQ-rättigheter i HRC.

Alvina Nellmer Ordförande för Stockholms FN-förenings ungdomssektion

Alvina Nellmer
Ordförande för Stockholms FN-förenings ungdomssektion

Anmäl dig till UNg15 redan idag!

Ett nytt händelserikt år med många viktiga beslut som ska tas i FN har börjat.
Som FN-intresserad finns det många olika frågor att engagera sig i och som ungdomsmedlem i Svenska FN-förbundet får man just den arena som behövs för att engagera sig i frågor som handlar om FN, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och fred, säkerhet och nedrustning.
Läs mer

Året som gått – 2014

Nu är det inte så många dagar kvar av året och jag ser med spänning fram emot ett nytt intensivt år! 2014 har varit ett händelserikt år både för FN och FN-förbundet. Nu väntar, om möjligt, ett än intensivare 2015. Läs mer

Sayuri berättar om sin praktik på FN-förbundet i Sydafrika

Under hösten och vintern kommer ni kunna följa våra tre internationella praktikanter här på UNgbloggen. Först ut är Sayuri Yoshikai som praktiserar på FN-förbundet i Sydafrika.  Läs mer